PER A UNA AGRICULTURA GLOBAL I SOSTENIBLE

FEMAC i el Clúster dels Medis de Producció a Catalunya assumeixen com a propi el repte de contribuir a una agricultura global i més sostenible, creant un entorn i un futur més competitiu per a les empreses i institucions que conformen el clúster, a través de la Innovació, la Internacionalització i la Cooperació.

.

FEMAC, les empreses i una agricultura mes sostenible


La nostra aposta
” Desenvolupar i posar en marxa projectes que combinin les possibilitats i la visió de les empreses del Clúster amb solucions sostenibles per a una Agricultura Global “

La nostra Proposta
” S e r  u n  C l u s t e r  d e  r e f e r e n c i a  M u n d i a l “

l
Línies estratègiques del clúster
El Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola te com objectiu millorar la competitivitat dels fabricants catalans dels medis de producció agrícola i els diferents agents que el conformen la seva cadena de valor.
El Clúster, liderat per l’Associació de Fabricants I Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya, [FEMAC], basa el seu model de gestió ens tres grans eixos estratègics:

  • COOPERAR: En la mateixa línia estratègica i compartir desafiaments competitius comuns.
  • INNOVAR: En els processos de disseny, producció i comercialització
  • INTERNACIONALIZTACIÓ: De les seves estructures productives i comercials
FUTURE EMERGING & MODERN AGRICULTURE IN CATALONIA
L’agricultura al segle 21 s’enfronta a diversos reptes: Ha de produir més aliments i fibres per alimentar una població en creixement, amb una força de treball rural més petita, més matèries primeres per a un mercat de la bioenergia potencialment enorme, adoptar mètodes de producció més eficients i sostenibles i adaptar-se al canvi climàtic.

Després de més d’una dècada, FEMAC ha decidit integrar una estratègia intel·ligent d’Especialització en el Clúster per respondre millor als complexos reptes de desenvolupament agrícola a través dels següents enfocaments:

  • Rejoveniment del sector dels medis de producció agrícola a través d’activitats de major valor afegit i nous nínxols de mercat;
  • La modernització mitjançant l’adopció i difusió de les noves tecnologies facilitadores (TFE) com la fotònica, l’electrònica i els SIG i GPS
  • El desenvolupament de noves activitats econòmiques a través d’innovacions radicals de canvi i avanç tecnològic; i
  • Aprofitar les noves formes d’innovació com la innovació oberta i dirigida per l’usuari, la innovació social i la innovació de serveis.