COMUNIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA – COTPA

La comunidad de Tecnologías de la Producción Alimentaria -COTPA- es una comunidad RIS3CAT liderada por la Universidad de Lleida en colaboración con Centros Tecnológica catalanes, empresas del sector AGRO, y el Clúster FEMAC, para desarrollar estrategias inteligentes e innovadoras en los sector agrícola y ganadero en Cataluña, que permitan una transformación del sector productivo y una especialización que lo haga competitivo en el entorno europeo.

La RIS3CAT es la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña aprobada por el Gobierno el 4 de febrero de 2014.

La RIS3CAT enmarca en la estrategia Cataluña 2020 (ECAT 2020), como hoja de ruta del Gobierno para reactivar la economía y reorientar el sector productivo hacia un modelo económico más inteligente, más sostenible y más integrador.

Se estructura en cuatro ejes de actuación que se derivan de los cuatro objetivos estratégicos y que permiten combinar la focalización con la transversalidad:

g3762

Indústria agroalimentària i altres baules de la cadena de valor com els sectors primaris, la gran distribució, les indústries de l’envasat i l’embalatge, la maquinària per a l’alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.
Activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus. En particular en activitats de més valor afegir i contingut innovador com l’eficiència energètica, la cogeneració, la domòtica, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear.
Activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (química, maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S’inclouen especialment les activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i l’advanced manufacturing.
Indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau; tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria i mobiliari.
sector de l’automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, Internet, telefonia mòbil, etc.
Química fina, preparats farmacèutics, universitats, parcs científics /tecnologies, centres de recerca, indústria de tecnologies mèdiques, hospital i clíniques, assegurances i serveis relacionats.
Indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.

g3014

Las Comunidades RIS3CAT son agrupaciones voluntarias de empresas y agentes del sistema de I + D e Innovación que impulsan planes de I + D e Innovación de transformación económica en los ámbitos sectoriales líderes.

La Universidad de Lleida en colaboración con varias Universidades Catalanas, empresas del sector AGRO, y el Clúster FEMAC, lideran una iniciativa de una Comunidad de Tecnologías de la Producción Alimentaria – COTPA

Visión & Misión

La visión de la Comunidad de las Tecnologias de la Producción Agroalimentaria (COTPA) es liderar la innovación en el sector de las
tecnologías de la producción agroalimentaria en Cataluña para conseguir un mejor rendimiento y sostenibilidad de los procesos productivos en un contexto de actividad compatible con un desarrollo rural equilibrado.

La misión de la COTPA es innovar e incorporar tecnologías facilitadoras transversales que permitan un crecimiento sostenible y eficiente del sector agroalimentario, contribuyendo a la innovación en la tecnología de los procesos de producción agroalimentaria para hacerlos competitivos y sostenibles (medioambientalmente, social y económica) con una atención especial al desarrollo de tecnologías disruptivas (I + D) y su transferencia al mercado (D + i).

comunidad COTPA

Con el apoyo de:  

With the support of: