DiSMEX

Digitalització i Sensorització de Maquinària EXistent en viticultura mitjançant iCloud, Big Data i IoT.Estudi de viabilitat del cas pràctic de la compactació del sòl.

Actualment a la vinya es realitzen més de 30 intervencions diferents al llarg de l’any, moltes d’elles amb tractor i la seva corresponent maquinaria. El parc de tractors i maquinari actual és molt ampli i la seva renovació sovint excedeix els 20 anys. En aquestes intervencions la digitalització i sensorització té la potencialitat de jugar dos rols: millorar la seva eficiència i recollir dades que ajudin a millorar la rendibilitat de l’explotació. Així, el principal objectiu del projecte és estudiar la viabilitat de la utilització de sensòria embeguda, IoT, Big Data i iCloud en maquinaria existent que permeti, a partir de la integració de totes les dades obtingudes millorar la productivitat i biodiversitat en camp i incrementar la competitivitat de les PIMES vitivinícoles catalanes. En concret el projecte es centrarà en l’estudi de viabilitat de l’aplicació de la sensòrica en la maquinaria responsable del llaurat i d’altres tasques relacionades que permetin mesurar la compactació del sòl.
Aquest fenomen s’està incrementant en els darrers anys degut a la cada vegada més gran mecanització de les tasques amb tractor, que al seu pas compacta l’estructura del sòl, reduint rendiments i reduint la biodiversitat existent

OBJECTIUS

 

El principal objectiu del projecte és l’estudi de la viabilitat de l’ús de tecnologies basades en sensòrica embeguda, IoT, Big Data i iCloud que permetin la integració de totes les lectures i imatges possibles per millorar la productivitat i biodiversitat en camp i incrementar la competitivitat de les explotacions vitivinícoles catalanes. L’aplicació no només realitzarà lectures de les eines sinó que també els proporcionarà tecnologia IoT per actuar sobre aquests eines de manera que es disposarà d’un comandament únic, una interfície d’usuari única per a tots les eines i maquinària en mode de tauleta per al maneig i control de la maquinària.
Per acotar l’anàlisi de viabilitat es realitzarà un cas d’estudi sobre compactació de sòls i com la sensorització i de la maquinària existent pot evitar-la i reduir-ne l’impactesettings.

ACTIVITATS

 

PT 1 – Coordinació, Gestió i Difusió del Projecte

Objectius:
L’objectiu d’aquest paquet de treball és controlar les activitats a realitzar al llarg de tot el projecte.
Concretament s’han definit 6 objectius:
• Elaborar un pressupost i calendari, i assegurar el seu compliment, així com els objectius de el projecte.
• Mantenir una adequada comunicació i coordinació entre totes les parts participants.
• Gestió de documentació. Facilitar l’accés a tota la documentació actualitzada (informes, actes, cronograma, fites, etc.) del projecte a tots els seus participants.
• Convocar reunions de projecte i coordinar-les.
• Unificar informes i memòries.
• Difondre els resultats de el projecte al llarg de tota l’activitat.

 

 

PT 2 – Anàlisi de las necessitats agronòmiques i de maquinària i dades existents

Objectius:
L’objectiu d’aquest paquet de treball és analitzar les necessitats i oportunitats de millora agronòmiques, de maquinària i dades existents.
Concretament s’han definit 5 objectius:
• Analitzar les necessitats agronòmiques en relació a la millora del control de la vinya.
• Analitzar la maquinària i eines utilitzats actualment en el maneig de la vinya, la viabilitat de la seva sensorització i gestió automatitzada.
• Analitzar la disponibilitat de dades, tant de les explotacions com de proveïdors externs.
• Analitzar la potencialitat d’obtenció de dades a partir de la sensorització de la maquinària.
• Anàlisi de la potencialitat de les tecnologies IoT, Big Data i iCloud per donar respostes a les necessitats agronòmiques detectades.

PT 3 – Definició de potencials funcionalitats de la plataforma, la sensòrica i els elements electromecànics

Objectius:
Definir les funcionalitats de la plataforma d’acord a les necessitats del sector.
• Analitzar les potencials interfícies d’usuari i pantalles d’interactuació amb la maquinària seleccionada.
• Analitzar les potencials interfícies d’usuari i pantalles de configuració de sistema
• Anàlisi per a la creació d’una base de dades en funció de les necessitats detectades.

PT 4 – Aprofundiment tècnic i econòmic en el cas “Compactació del sòl”

Objectius
L’objectiu principal d’aquesta activitat és l’estudi de la aplicació d’aquesta sensorització per a un cas pràctic com es el de la compactació dels sòls que té un impacte cabdal en la sostenibilitat i el reforç de la biodiversitat associada a les explotacions vitícoles.
Serà en aquest paquet de treball en el que es realitzarà un prototip a mode d’estudi de viabilitat tècnic que reculli les dades de compactació i es comparin amb les dades obtingudes pels mètodes tradicionals.

PT 5 – Anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica

Objectius
L’objectiu principal d’aquesta activitat és analitzar la viabilitat econòmica del producte desenvolupat, i la seva comercialització en un futur..

MEMBRES DEL PROJECTE

 

Cluster FEMAC

Soci Beneficiari

cluster INNOVI

Coordinador

WAATIC

Soci Beneficiari

JEAN LEON

Soci Beneficiari

E-STRATOS

Soci Beneficiari

Amb el suport de :  

With the support of: