L’agricultura al segle 21 s’enfronta a diversos reptes: Ha de produir més aliments i fibres per alimentar una població en creixement, amb una força de treball rural més petita, més matèries primeres per a un mercat de la bioenergia potencialment enorme, adoptar mètodes de producció més eficients i sostenibles i adaptar-se al canvi climàtic.

Després de més d’una dècada, FEMAC ha decidit integrar una estratègia intel·ligent d’Especialització en el Clúster per respondre millor als complexos reptes de desenvolupament agrícola a través dels següents enfocaments:

  • Rejoveniment del sector de la maquinària agrícola a través d’activitats de major valor afegit i nous nínxols de mercat;
  • La modernització mitjançant l’adopció i difusió de les noves tecnologies facilitadores (TFE) com la fotònica, l’electrònica i els SIG i GPS
  • El desenvolupament de noves activitats econòmiques a través d’innovacions radicals de canvi i avanç tecnològic; i
  • Aprofitar les noves formes d’innovació com la innovació oberta i dirigida per l’usuari, la innovació social i la innovació de serveis.

Per poder abordar-lo, des del  2015, FEMAC està posant en marxa un nou Pla Estratègic per convertir-se en el Clúster dels Mitjans de Producció Agrícola, incloent altres sectors de vinculació relacionats amb la mateixa cadena de valor agrícola, no només per guanyar la massa crítica suficient com clúster, sinó també per millorar les seves sinergies i potenciar la cooperació amb altres regions, clústers i altres actors de la innovació.

FEMAC, les empreses i una agricultura mes sostenible

La nostra aposta

” Desenvolupar i posar en marxa projectes que combinin les possibilitats i la visó de les empreses del Clúster amb solucions sotenibles per a una Agricultura Global “

La nostra Proposta

” S e r  u n  C l u s t e r  d e  r e f e r e n c i a  M u n d i a l “

Línies estratègiques del clúster

El Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola te com objectiu millorar la competitivitat dels fabricants catalans dels medis de producció agrícola i els diferents agents que el conformen la seva cadena de valor.
El Clúster, liderat per l’Associació de Fabricants I Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya, [FEMAC], basa el seu model de gestió ens tres grans eixos estratègics:

  • COOPERAR: En la mateixa línia estratègica i compartir desafiaments competitius comuns.
  • INNOVAR: En els processos de disseny, producció i comercialització
  • INTERNACIONALIZTACIÓ: De les seves estructures productives i comercials

El grup de treball del clúster, gestiona diverses àrees en els projectes de desenvolupament:

PROJECTES D’INNOVACIÓ
• Consultoria en la idea dels projectes (oportunitats en nous productes, nous processos i noves estratègies)
• Recerca de socis adequats
• Assistència i redacció de les propostes a presentar sota finançament públic
• Seguiment de la presentació del projecte.
• Networking i workshops

PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ

L’estratègia d’internacionalització de FEMAC se centra en:
• Desenvolupament d’estratègies i competències per incrementar la quota de mercat dels membres del Clúster
• Identificació de socis i desenvolupar cooperacions en relacions comercials internacionals que aportin un major valor afegit
• Preparació i gestió d’activitats internacionals (fires, missions comercials, grups d’internacionalització)
• Finançament d’activitats internacionals (particularment per a PIMES).

Projectes de TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

L’objectiu dels projectes agrícoles de transferència tecnològica coordinats pel clúster FEMAC, és el de desenvolupar i provar els nous models per a la transferència tecnològica amb l’objectiu de generar una major renda en les persones que treballen el camp, en aquests països en vies de desenvolupament amb un potencial de millora.

Amb el suport de:  

With the support of: