FEMAC, les empreses i una agricultura mes sostenible

La nostra aposta

” Desenvolupar i posar en marxa projectes que combinin  les possibilitats i la visó de les empreses del Clúster amb solucions sotenibles per a una Agricultura Global “

La nostra Proposta

”  S e r   u n   C l u s t e r   d e   r e f e r e n c i a   M u n d i a l  “