Ajudes per a finançar projectes sobre Tecnologies habilitadores Digitals (THD)

Objecte
Projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental en matèria de Tecnologies habilitadores Digitals, segons es defineixen en els annexos I i II d’aquestes bases reguladores, en el marc d’actuació de l’Acció Estratègica en Economia i Societat Digital i el Subprograma Estatal d’Impuls a les Tecnologies habilitadores del Pla d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

Beneficiaris
Podran accedir a les ajudes convocades en el marc d’aquestes bases reguladores les següents entitats acord amb la definició detallada a l’annex III:
• Empreses.
• Organismes d’investigació.
• Agrupacions o associacions empresarials.

Quantia i altres característiques del projecte
Les ajudes per al desenvolupament de projectes objecte d’aquestes bases reguladores podran concedir-se en la modalitat de:
a) Subvencions.
b) Préstecs.
c) Una combinació d’ambdues.
Les convocatòries han d’establir les disponibilitats financeres per a cada modalitat i les seves característiques, així com els crèdits pressupostaris a càrrec dels quals es finançaran.
D’acord amb l’article 25.3 del Reglament general d’exempció per categories, les convocatòries podran especificar, d’entre els conceptes i subconceptes susceptibles d’ajuda relacionats a continuació, quins són aplicables, i, si s’escau, desenvolupar-los, així com limitar la quantitat d’ajuda per a cada concepte.
a) Despeses de personal: investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura que estan dedicats al projecte.
b) Costos d’instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en que s’utilitzi per al projecte. En el cas que l’instrumental i el material no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la duració del projecte, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats.
c) Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.
d) Despeses generals directament derivades del projecte.
e) Altres despeses d’explotació addicionals, inclosos costos de material, subministraments i productes similars que es derivin directament de l’activitat del projecte
Les despeses subvencionables esmentats s’han d’ajustar al que estableix l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el 83 del seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Les instruccions sobre la imputació de despeses i inversions als diferents conceptes susceptibles d’ajuda, s’establiran en les convocatòries.
Els projectes amb ajudes concedides a l’empara d’aquestes bases reguladores no són compatibles amb altres ajuts, ingressos o recursos que s’atorguin per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions públiques o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals.

Termini per presentar sol·licituds
Sense publicar.