Jornada INTERCLUSTER FEMAC & INNOVI 28 de Novembre del 2016

El passat 28 de Novembre es va dur a terme el primer taller Intercluster entre Clúster FEMAC i el Clúster INNOVI, que agrupa els principals agents de la cadena de valor de la producció del vi. Aquesta jornada de treball, que va tenir lloc a les Bodegues de RAIMAT de Lleida, del Grup Codorniu, es varen tractar aspectes rellevants del sector vitícola, que podien ser abordats des d’una perspectiva de les noves tecnologies emprades per les empreses del Clúster de la FEMAC, i amb l’objectiu de ser capaços de generar Iniciatives innovadores que acabin essent Projectes col·laboratius entre els membres d’ambdós clústers, i orientats a aportar unes solucions innovadores.

La Jornada va començar amb la presentació d’algunes de les últimes novetats en la gestió intel·ligent de les plantacions agrícoles, alguns exemples de teledetecció aplicats al control dels inputs , sistemes de control i gestió de produccions per drons, així com les últimes aplicacions en robótica aplicada a la vinya.

AGROPTIMA

AGROPTIMA SL

TAMIC TELEDETECCIÓ

TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L

HEMAV

SERVICIOS AGRICULTURA

Alguns exemples dels temes tractats varen ser, la Reducció i aplicació controlada d’inputs agrícoles: aigua, llavor, fertilitzants i pesticides, i la necessitat que de què aquesta reducció es faci no tan sols per la millora econòmica que suposa, sinó per la millora social i mediambiental, ja que hi ha cada cop una major pressió de la legislació Europea en l’ús de pesticides. En aquest sentit, hi ha dos elements a considerar quan fem front a una reducció dels inputs:

  • Teledetecció: satèl·lit, avionetes, drons. Conèixer allí on tenim diferències i per què.
  • Diferenciar la parcel·la per zones agronòmiques i no per les delimitacions naturals d’aquesta. Les zones es classifiquen per fer un maneig diferencial, d’adobs i aigua.
  • Eines que permetin aplicar de manera diferenciada; abonadores, atomitzadors, sistemes de regadiu.

Per altra banda, i en la relació a l’aplicació variable, durant la sessió es va poder constatar que molts pagesos coneixen la seva variabilitat en la parcel·la, però no actuen de manera diferenciada. Moltes vegades es tracta d’un problema d’actitud i predisposició.

Una pregunta que va sorgir durant el debat, va ser el valor afegit que té que a aportar les noves tecnologies al que ja s’està fent ¿?, així com el paper molt important dels tècnics agrícoles, en la seva implantació i formació dels usuaris finals. Un altre factor que pot restar competitivitat a l’ús d’aquestes tecnologies, però, és el temps per a la presa de decisió, entre les dades recollides, el seu tractament i l’avaluació de la informació, que s’ha de traduir en una decisió agronòmica en un espai de temps molt curt.
Els assistents a més varen poder valorar les diferents propostes tecnològiques per part de les empreses de la FEMAC, i durant els mesos vinents es preveu la proposta per al desenvolupament de projectes, que proposin aquelles solucions que hagin despertat més interès. Amb l’objectiu prioritari d’acostar al més ràpidament possible a les empreses del sector vitícola l’aplicació pràctica d’aquestes solucions, i així ajudar-les a millorar la seva competitivitat.

Des de la FEMAC s’aposta per la cooperació entre els diferents clústers catalans, ja que les diferents visions de cada sector acostumen a enriquir els projectes, reforçant els àmbits d’especialització de cada clúster i compartint els coneixements per ajudar a millorar l’altre sector. La FEMAC que ja ha participat satisfactòriament en altres ocasions en trobades i projectes inter-clúster, com per exemple amb el Clúster de les tecnologies fotòniques, té previst pròximament organitzar una altra sessió amb el Clúster dels materials avançats.