MANURE MARKET PLACE

Disseny d’una solució tecnològica innovadora, i de fàcil maneig per reunir oferents -Ganaderos – de subproductes d’origen animal (purins) infrautilitzat, i potencials consumidors – Agricultors – per al seu ús com a fertilitzant orgànic.
La idea de plantejar una proposta per al disseny, implementació i avaluació d’un mercat de purins (Manure Marketplace) per al Sector ramader i agrícola a Catalunya, és en una primera fase, la de proporcionar una plataforma tecnològica on els ramaders puguin publicar la seva oferta de purins i els agricultors puguin satisfer la demanda de fertilitzants d’origen orgànic per a les seves explotacions de manera que ambdues parts obtinguin beneficis en forma d’estalvi i reducció en el temps de gestió, procés, transport i aplicació.
A més de la plataforma, Manure Marketplace oferirà un servei àgil de comunicació entre els usuaris, eines de geoposicionament, plantilles de compromís així com recomanacions segons normativa, necessitats i qualitat. Un butlletí electrònic mensual també estarà disponible per mantenir els usuaris actualitzats sobre actualitzacions de la plataforma.
En una segona fase es planteja afegir funcionalitats pera que empreses de serveis, de transport i aplicació de purins, d’anàlisi de purins, etc poden oferir els seus serveis per donar un valor afegit a la plataforma i satisfer a ramaders i agricultors que no disposin de mitjans suficients per poder tancar el cicle de mercadeig de purins.

L’objectiu general d’aquest Projecte és dissenyar i construir un prototip de marketplace, amb un format i funcionalitats que ho facin fàcil d’usar, fins i tot per a persones poc familiaritzades amb les tecnologies, orientat a la col·laboració entre agricultors i ramaders, ia empreses de serveis agrícoles . Al mercat actual, molts agricultors malgasten gran quantitat de fertilitzants d’origen animal, a causa de la falta d’informació de disponibilitat de fertilitzants en els moments clau i de necessitat real per als cultius, mentre que, per als que per la seva activitat ramadera intensiva, el oferir els seus excedents de fems / purins és una sortida a un subproducte de la seva activitat industrial / ramadera.

Objectius específics

  • Establir un portal d’intercanvi d’informació basada en la web per als purins, fems i subproductes d’origen animal. Per a l’accés des de dispositius mòbils es valorarà una interfície específica ja sigui web o aplicació nativa Android.
  • Facilitar l’ús de les tecnologies TIC, en la gestió dels subproductes ramaders per potenciar la seva comercialització i integrar-los en la cadena de valor de la fertilització d’origen orgànic.
  • Determinar les barreres i l’economia de les dejeccions ramaderes
  • Difondre i promoure l’ús de fertilitzants orgànics menys contaminants a Catalunya i Espanya
  • Aconseguir uns usos eficients dels subproductes d’origen ramader
  • Crear un mercat d’oferta i demanda i venda dels subproductes ramaders (purins d’origen porcí) i millorar la rendibilitat de les explotacions agrícoles amb els usos de fertilitzants d’origen orgànic.

 

                                                     Amb el suport de :

With the support of: