INTECH 3D

INTECH 3D

INTECH 3D

 • General Purpose
  The objective of the project is the development of a software that allows the monitoring of processes related to 3D printing to agricultural machinery manufacturers.
  The solution is divided into two parts. We believe that every objective of a good program should be good for optimizing productive processes, making them more efficient, that is, reducing relational management costs or increasing the production and / or analysis of the information a business, using algorithms and artificial intelligence, to be able to make decisions in a more correct way.
  Therefore, the software solution covers these two needs, first of all:
  1. Logistics optimization of production processes. A solution to optimize the logistics of impressions: control the queues of impressions generated, control multiple machines, start up of possible hardware, control of material of feeding, monitoring of the impression, control of the variable costs of the piece as well as financial analysis associated with production costs.
  2. Analysis of the Databases of impressions and application of artificial intelligence. The other solution is directly applied to the G-Code image, optimizing the print time, the material and the material used for the piece in question.

  Specific objectives

  Define appropriate design variables and study their influence on the overall performance of the software
  To define reference variables that allow to describe and characterize the software and its performance, thus comparing its application versus different sectors
  Design a simple, versatile system, trying to minimize the costs in its design and operation, but without detriment to a good operation.

With the support of:  

With the support of:
RED SCALE

RED SCALE

RED SCALE

The project aims to develop a team capable of automatically identifying and counting the number of insects captured in a standard trap. This monitoring would be carried out through the application of optical techniques. The development of the detection and counting algorithms will allow the specific analysis of the acquired data.

The results of the project will allow to implement an innovative technological solution to improve the efficiency of pest control in agricultural production. It will include the definition of complex systems and algorithms necessary for discrimination and counting in tenths of seconds of insects. The Polytechnic University of Catalonia, SECPHO, Comercial Quimicas Masso S.A., and Equips i Desenvolupaments Electrònics S.L. collaborate in the project.

With the support of:  

With the support of:
MANURE MARKET PLACE

MANURE MARKET PLACE

MANURE MARKET PLACE

Disseny d’una solució tecnològica innovadora, i de fàcil maneig per reunir oferents -Ganaderos – de subproductes d’origen animal (purins) infrautilitzat, i potencials consumidors – Agricultors – per al seu ús com a fertilitzant orgànic.
La idea de plantejar una proposta per al disseny, implementació i avaluació d’un mercat de purins (Manure Marketplace) per al Sector ramader i agrícola a Catalunya, és en una primera fase, la de proporcionar una plataforma tecnològica on els ramaders puguin publicar la seva oferta de purins i els agricultors puguin satisfer la demanda de fertilitzants d’origen orgànic per a les seves explotacions de manera que ambdues parts obtinguin beneficis en forma d’estalvi i reducció en el temps de gestió, procés, transport i aplicació.
A més de la plataforma, Manure Marketplace oferirà un servei àgil de comunicació entre els usuaris, eines de geoposicionament, plantilles de compromís així com recomanacions segons normativa, necessitats i qualitat. Un butlletí electrònic mensual també estarà disponible per mantenir els usuaris actualitzats sobre actualitzacions de la plataforma.
En una segona fase es planteja afegir funcionalitats pera que empreses de serveis, de transport i aplicació de purins, d’anàlisi de purins, etc poden oferir els seus serveis per donar un valor afegit a la plataforma i satisfer a ramaders i agricultors que no disposin de mitjans suficients per poder tancar el cicle de mercadeig de purins.

L’objectiu general d’aquest Projecte és dissenyar i construir un prototip de marketplace, amb un format i funcionalitats que ho facin fàcil d’usar, fins i tot per a persones poc familiaritzades amb les tecnologies, orientat a la col·laboració entre agricultors i ramaders, ia empreses de serveis agrícoles . Al mercat actual, molts agricultors malgasten gran quantitat de fertilitzants d’origen animal, a causa de la falta d’informació de disponibilitat de fertilitzants en els moments clau i de necessitat real per als cultius, mentre que, per als que per la seva activitat ramadera intensiva, el oferir els seus excedents de fems / purins és una sortida a un subproducte de la seva activitat industrial / ramadera.

Objectius específics

 • Establir un portal d’intercanvi d’informació basada en la web per als purins, fems i subproductes d’origen animal. Per a l’accés des de dispositius mòbils es valorarà una interfície específica ja sigui web o aplicació nativa Android.
 • Facilitar l’ús de les tecnologies TIC, en la gestió dels subproductes ramaders per potenciar la seva comercialització i integrar-los en la cadena de valor de la fertilització d’origen orgànic.
 • Determinar les barreres i l’economia de les dejeccions ramaderes
 • Difondre i promoure l’ús de fertilitzants orgànics menys contaminants a Catalunya i Espanya
 • Aconseguir uns usos eficients dels subproductes d’origen ramader
 • Crear un mercat d’oferta i demanda i venda dels subproductes ramaders (purins d’origen porcí) i millorar la rendibilitat de les explotacions agrícoles amb els usos de fertilitzants d’origen orgànic.

 

With the support of:  

With the support of: