INTECH 3D

INTECH 3D

INTECH 3D

Objectiu General
L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’un programari que permeti la monitorització dels processos relacionats amb la impressió 3D a les empreses fabricants de maquinària agrícola.
La solució es divideix en dues parts. Creiem que tot objectiu d’un bon programa hauria de passar bé per l’optimització dels processos productius, fer-los més eficients, és a dir reduint els costos de gestió relacional o augmentant la producció i / o l’anàlisi de la informació d’un negoci, utilitzant algoritmes i intel·ligència artificial, per poder prendre decisions d’una forma més encertada.
Per tant la nostra solució de programari, cobreix aquestes dues necessitats, en primer lloc:
1. Optimització logística dels processos productius. Una solució per optimitzar la logística d’impressions: controlar les cues d’impressions generades, controlar múltiples màquines, posada en marxa de maquinari possible, control de material d’alimentació, monitoratge de la impressió, control dels costos variables de la peça així com anàlisis financeres associats a costos de producció.
2. Anàlisi de les Bases de Dades d’impressions i aplicació d’intel·ligència artificial. L’altra solució és directament aplicada a la imatge G-Code, optimitzant el temps d’impressions, el material i el material utilitzat per a la peça en qüestió.

Objectius específics

  • Definir variables de disseny adequades i estudiar la seva influència en l’acompliment global del programari
  • Definir variables de referència que permetin descriure i caracteritzar el programari i el seu acompliment, per comparar així la seva aplicació versus diferents sectors
  • Dissenyar un sistema senzill, versàtil, tractant de reduir al màxim els costos en el seu disseny i funcionament, però sense detriment d’un bon funcionament.
RED SCALE

RED SCALE

RED SCALE

The project aims to develop a team capable of automatically identifying and counting the number of insects captured in a standard trap. This monitoring would be carried out through the application of optical techniques. The development of the detection and counting algorithms will allow the specific analysis of the acquired data.

The results of the project will allow to implement an innovative technological solution to improve the efficiency of pest control in agricultural production. It will include the definition of complex systems and algorithms necessary for discrimination and counting in tenths of seconds of insects. The Polytechnic University of Catalonia, SECPHO, Comercial Quimicas Masso S.A., and Equips i Desenvolupaments Electrònics S.L. collaborate in the project.

MANURE MARKET PLACE

MANURE MARKET PLACE

MANURE MARKET PLACE

Disseny d’una solució tecnològica innovadora, i de fàcil maneig per reunir oferents -Ganaderos – de subproductes d’origen animal (purins) infrautilitzat, i potencials consumidors – Agricultors – per al seu ús com a fertilitzant orgànic.
La idea de plantejar una proposta per al disseny, implementació i avaluació d’un mercat de purins (Manure Marketplace) per al Sector ramader i agrícola a Catalunya, és en una primera fase, la de proporcionar una plataforma tecnològica on els ramaders puguin publicar la seva oferta de purins i els agricultors puguin satisfer la demanda de fertilitzants d’origen orgànic per a les seves explotacions de manera que ambdues parts obtinguin beneficis en forma d’estalvi i reducció en el temps de gestió, procés, transport i aplicació.
A més de la plataforma, Manure Marketplace oferirà un servei àgil de comunicació entre els usuaris, eines de geoposicionament, plantilles de compromís així com recomanacions segons normativa, necessitats i qualitat. Un butlletí electrònic mensual també estarà disponible per mantenir els usuaris actualitzats sobre actualitzacions de la plataforma.
En una segona fase es planteja afegir funcionalitats pera que empreses de serveis, de transport i aplicació de purins, d’anàlisi de purins, etc poden oferir els seus serveis per donar un valor afegit a la plataforma i satisfer a ramaders i agricultors que no disposin de mitjans suficients per poder tancar el cicle de mercadeig de purins.

L’objectiu general d’aquest Projecte és dissenyar i construir un prototip de marketplace, amb un format i funcionalitats que ho facin fàcil d’usar, fins i tot per a persones poc familiaritzades amb les tecnologies, orientat a la col·laboració entre agricultors i ramaders, ia empreses de serveis agrícoles . Al mercat actual, molts agricultors malgasten gran quantitat de fertilitzants d’origen animal, a causa de la falta d’informació de disponibilitat de fertilitzants en els moments clau i de necessitat real per als cultius, mentre que, per als que per la seva activitat ramadera intensiva, el oferir els seus excedents de fems / purins és una sortida a un subproducte de la seva activitat industrial / ramadera.

Objectius específics

  • Establir un portal d’intercanvi d’informació basada en la web per als purins, fems i subproductes d’origen animal. Per a l’accés des de dispositius mòbils es valorarà una interfície específica ja sigui web o aplicació nativa Android.
  • Facilitar l’ús de les tecnologies TIC, en la gestió dels subproductes ramaders per potenciar la seva comercialització i integrar-los en la cadena de valor de la fertilització d’origen orgànic.
  • Determinar les barreres i l’economia de les dejeccions ramaderes
  • Difondre i promoure l’ús de fertilitzants orgànics menys contaminants a Catalunya i Espanya
  • Aconseguir uns usos eficients dels subproductes d’origen ramader
  • Crear un mercat d’oferta i demanda i venda dels subproductes ramaders (purins d’origen porcí) i millorar la rendibilitat de les explotacions agrícoles amb els usos de fertilitzants d’origen orgànic.