INTECH 3D

INTECH 3D

INTECH 3D

Objectiu General
L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’un programari que permeti la monitorització dels processos relacionats amb la impressió 3D a les empreses fabricants de maquinària agrícola.
La solució es divideix en dues parts. Creiem que tot objectiu d’un bon programa hauria de passar bé per l’optimització dels processos productius, fer-los més eficients, és a dir reduint els costos de gestió relacional o augmentant la producció i / o l’anàlisi de la informació d’un negoci, utilitzant algoritmes i intel·ligència artificial, per poder prendre decisions d’una forma més encertada.
Per tant la nostra solució de programari, cobreix aquestes dues necessitats, en primer lloc:
1. Optimització logística dels processos productius. Una solució per optimitzar la logística d’impressions: controlar les cues d’impressions generades, controlar múltiples màquines, posada en marxa de maquinari possible, control de material d’alimentació, monitoratge de la impressió, control dels costos variables de la peça així com anàlisis financeres associats a costos de producció.
2. Anàlisi de les Bases de Dades d’impressions i aplicació d’intel·ligència artificial. L’altra solució és directament aplicada a la imatge G-Code, optimitzant el temps d’impressions, el material i el material utilitzat per a la peça en qüestió.

Objectius específics

 • Definir variables de disseny adequades i estudiar la seva influència en l’acompliment global del programari
 • Definir variables de referència que permetin descriure i caracteritzar el programari i el seu acompliment, per comparar així la seva aplicació versus diferents sectors
 • Dissenyar un sistema senzill, versàtil, tractant de reduir al màxim els costos en el seu disseny i funcionament, però sense detriment d’un bon funcionament.
MASSLURE_cat

MASSLURE_cat

MASSLURE® PEST COUNTER

Eficiència del control integrat de plagues en la producció de citrícs

EL PROJECTE:

L’any 2017 Abel Zaragoza, Director comercial de Màrqueting de Comercial Quimica Masso SA, va tenir la idea de desenvolupar un sistema que permetés el recompte automàtic en trampes del poll de califòrnia (Aonidiella aurantii).

La metodologia basada en el recompte manual porta associats temps i costos que limiten la possibilitat de realitzar monitoritzacions adequades que cobreixin àrees significatives. La conseqüència immediata és la baixa efectivitat en la detecció precoç en desenvolupament de plagues nocives per a determinats cultius.

L’any 2017, Abel Zaragoza es va posar en contacte amb el Clúster FEMAC per trobar un centre de recerca que l’ajudés en el disseny d’un mètode que permetés als responsables de les finques agrícoles, realitzar un monitoratge de les trampes ràpid, a un cost baix, i amb la major eficàcia possible.

FEMAC es va posar immediatament en contacte amb l’equip CD6 de la UPC, soci del Clúster,  i liderat per Meritxell Vilaseca, que va acceptar el difícil repte de crear un sistema òptic per a l’adquisició d’imatges a diferents longituds d’ona format per unes càmeres, un objectius i díodes emissors de llum (LEDs), i la incorporació d’un sistema d’escaneig (desplaçadors i motors) que permeti captar imatges de totes les regions de la superfície cromàtica amb un camp de visió adequat per tenir una resolució espectral i espacial suficient per detectar els insectes de interès.

En una primera fase  es va dur a terme una investigació planificada per a l’adquisició de nous coneixements sobre l’obtenció d’imatges espectrals sobre un parany cromotròpic i d’unitats minúscules (insectes) per dissenyar una càmera que, incorporada a un equip electrònic, permetés fer una anàlisi automàtic i ràpid d insectes, facilitant el tractament massiu de dades per millorar l eficiència de la gestió de control de plagues. En concret, es va fer un estudi espectral preliminar de mostres reals d’insectes de poll vermell per seleccionar les longituds d’ones d’interès a incorporar als sistemes espectrals.

En una segona Fase  es va dur a terme la prova de concepte per implementar la solució ideada al projecte anterior. Per això, es va dissenyar, construir i validar a nivell de laboratori un sistema experimental basat en imatges espectrals capaç d’identificar i comptar de forma automàtica el nombre d’individus de poll vermell de Califòrnia (Aonidiella aurantii) capturats en un parany estàndard.

A la tercera i darrera Fase, i amb la col·laboració de l’empresa BATSI es va dissenyar va fabricar un prototip preindustrial basat en tecnologia d’imatges multiespectrals per reconèixer i comptar automàticament les mostres de poll vermell. El prototip desenvolupat, es va provar en un entorn de treball real (prototip, TRL7) i va servir per fer les primeres demostracions comercials. Es compta amb tenir el primer prototip disponible dins del primer semestre del 2022.

L’OBJECTIU

Impedir el desenvolupament de plagues als cultius, es converteix en una tasca essencial en la planificació i en la producció de fruites i verdures. La Gestió Integrada de Plagues (G.I.P.) és un sistema que emfatitza l’ús de pràctiques preventives simples i econòmiques de baix o nul impacte sobre el medi ambient i sobre el consumidor.

La Gestió Integrada de Plagues (G.I.P.) es basa inicialment en la detecció i el monitoratge de plagues i per al que s’utilitzen trampes cronotròpiques, elaborades amb una làmina de paper rígid i resistent, cobertes per ambdues cares d’una cua seca d’alta qualitat, repel·lent a l’aigua, que no es deteriora amb temperatures altes i que no conté substàncies tòxiques. En aquestes làmines queden adherits els insectes mascles que són atrets mitjançant un difusor que conté un atraient, formulat a base de la feromona específica de cada insecte. D’aquesta manera, es pot fer el seguiment de la població de la plaga.

Les famílies d’insectes Diaspididae i Pseudococcidae es consideren a nivell mundial plagues molt importants i de les més difícils de combatre. Els sistemes actuals de monitoratge de plagues es basen en la captura periòdica mitjançant trampes de diferents configuracions i posterior recompte manual de les espècies objectiu, mitjançant un microscopi binocular que amplia la imatge del parany on els insectes han quedat atrapats.

Aquesta metodologia basada en el recompte manual porta associats costos que limiten la possibilitat de realitzar monitoritzacions adequades que cobreixin àrees significatives. La conseqüència immediata és la baixa efectivitat en la detecció precoç del desenvolupament de plagues nocives per a determinats cultius.

L’ESCÀNER

MASSLURE®PEST COUNTER, és un escàner que incorpora un sistema òptic per a l’adquisició d’imatges a diferents longituds d’ona format per unes càmeres, uns objectius i díodes emissors de llum (LEDs). MASSLURE PEST COUNTER, inclou també un sistema d?escaneig per poder captar imatges de totes les regions de la superfície cromàtica amb un camp de visió adequat per tenir una resolució espectral i espacial suficient per detectar els insectes d?interès. També incorpora un programari necessari per controlar tant l’adquisició d’imatges multiespectrals i morfològiques amb el sistema òptic.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

DATA D’ INICI: Juliol 2017

DATA DE FINALITZACIÓ: Març 2022

PRESSUPOST TOTAL: 242.511,00 €

SUBVENCIÓ*: 172.763,00 €

TOTAL FASSES: 3

SOCIS:

  • Líder del Projecte: COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA
  • Centre d’investigació: CD6 de la UPC
  • Industrial: EID ELECTRÒNICS, SL (BATSI)
  • Coordinador: Cluster FEMAC

(*)Este Proyecto ha recibido financación del Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), en las convocatorias 2017 ( Ref. AEI-010500-2017-95) 2018 ( Ref. AEI-010500-2018-83) y 2021 (Ref. AEI-010500-2021-21).

GEOLOCATION

ESCANNING

CLIMATE DATA

CLOUD

MASSLURE pEST CONTROL

“Després de més de 5 anys de recerca i treball, hem obtingut una solució tecnològica innovadora que millorarà l’eficiència del control de plagues a la producció de citrícs dels nostres clients. MASSLURE permetrà el recompte en  segons dels insectes a través de sistemes complexos i algoritmes, i enviar les dades al núvol des d’on podrem controlar les plagues.”

Abel Zaragoza 
Responsable de Desarrollo de Semioquímicos de Comercial Química Massó, SA

FUNCIONAMENT

El mode de funcionament és molt senzill, se situa la trampa a la safata, i un cop tancada, l’escàner fa la lectura de forma automàtica i en menys de 30 segons realitza el recompte dels insectes.

El sistema està connectat a través d’un port USB a un ordinador, enviant les dades obtingudes a un núvol personalitzat, on enllaça automàticament amb l’estació climàtica més propera, creant una base de dades que es transforma en una pantalla interactiva, perquè l’usuari final pugui veure una gràfica amb la corba de vol de la plaga objectiu i el seu desenvolupament biològic-cicle vital, aplicant la tecnologia de la integral tèrmica en forma de Graus Dia (GD°) de cada espècie a temps real.

Característiques tècniques:

 • Camp de visió: Cada imatge capturada cobreix com a mínim 105 mm × 75 mm del parany.
 • ispositiu d’imatge: Cambres amb sensors CMOS amb una mida de píxel que permet resoldre, en combinació amb l’objectiu seleccionat, 1 mm al parany amb almenys 20 píxels.
 • Distància de treball: Entre 50 i 100 mm
 • Geometria de mesurament: La captura d’imatges es fa perpendicularment al parany.

SOCIS DEL PROJECTE

Cluster FEMAC

Coordinador

AGRO MASSO

Líder del Projecte

CD6

Soci beneficiari

BATSI

Soci Beneficiari

Amb el suport de:  

With the support of:

MANURE MARKET PLACE

MANURE MARKET PLACE

MANURE MARKET PLACE

Disseny d’una solució tecnològica innovadora, i de fàcil maneig per reunir oferents -Ganaderos – de subproductes d’origen animal (purins) infrautilitzat, i potencials consumidors – Agricultors – per al seu ús com a fertilitzant orgànic.
La idea de plantejar una proposta per al disseny, implementació i avaluació d’un mercat de purins (Manure Marketplace) per al Sector ramader i agrícola a Catalunya, és en una primera fase, la de proporcionar una plataforma tecnològica on els ramaders puguin publicar la seva oferta de purins i els agricultors puguin satisfer la demanda de fertilitzants d’origen orgànic per a les seves explotacions de manera que ambdues parts obtinguin beneficis en forma d’estalvi i reducció en el temps de gestió, procés, transport i aplicació.
A més de la plataforma, Manure Marketplace oferirà un servei àgil de comunicació entre els usuaris, eines de geoposicionament, plantilles de compromís així com recomanacions segons normativa, necessitats i qualitat. Un butlletí electrònic mensual també estarà disponible per mantenir els usuaris actualitzats sobre actualitzacions de la plataforma.
En una segona fase es planteja afegir funcionalitats pera que empreses de serveis, de transport i aplicació de purins, d’anàlisi de purins, etc poden oferir els seus serveis per donar un valor afegit a la plataforma i satisfer a ramaders i agricultors que no disposin de mitjans suficients per poder tancar el cicle de mercadeig de purins.

L’objectiu general d’aquest Projecte és dissenyar i construir un prototip de marketplace, amb un format i funcionalitats que ho facin fàcil d’usar, fins i tot per a persones poc familiaritzades amb les tecnologies, orientat a la col·laboració entre agricultors i ramaders, ia empreses de serveis agrícoles . Al mercat actual, molts agricultors malgasten gran quantitat de fertilitzants d’origen animal, a causa de la falta d’informació de disponibilitat de fertilitzants en els moments clau i de necessitat real per als cultius, mentre que, per als que per la seva activitat ramadera intensiva, el oferir els seus excedents de fems / purins és una sortida a un subproducte de la seva activitat industrial / ramadera.

Objectius específics

 • Establir un portal d’intercanvi d’informació basada en la web per als purins, fems i subproductes d’origen animal. Per a l’accés des de dispositius mòbils es valorarà una interfície específica ja sigui web o aplicació nativa Android.
 • Facilitar l’ús de les tecnologies TIC, en la gestió dels subproductes ramaders per potenciar la seva comercialització i integrar-los en la cadena de valor de la fertilització d’origen orgànic.
 • Determinar les barreres i l’economia de les dejeccions ramaderes
 • Difondre i promoure l’ús de fertilitzants orgànics menys contaminants a Catalunya i Espanya
 • Aconseguir uns usos eficients dels subproductes d’origen ramader
 • Crear un mercat d’oferta i demanda i venda dels subproductes ramaders (purins d’origen porcí) i millorar la rendibilitat de les explotacions agrícoles amb els usos de fertilitzants d’origen orgànic.

 

                                                     Amb el suport de :

With the support of: