PHOTOMAQ
Les tecnologies facilitadores essencials: Cooperació entre els fotònica i els grups de maquinària agrícola

El projecte iniciat l’any 2013 s’ha estructurat en tres etapes, seguint la metodologia desenvolupada per Secpho2. Durant la primera etapa l’objectiu era desenvolupar una anàlisi preliminar de les possibles sinergies, necessitats i capacitats dels membres dels dos grups. Per a això, els gestors d’agrupacions i directors de projectes es van reunir diverses vegades. A més, es va demanar a les empreses membres sobre el seu interès en cooperar en projectes d’innovació. Els resultats van ser comparats per proposar projectes interessants per a tothom. Una vegada que tota la informació que havia recollit, es va celebrar un primer taller, amb 19 participants organitzats en petits grups d’empreses i centres que comparteixen àrees específiques d’interès.

GRUPS DE TREBALL

Grup de treball 1: Desenvolupar un sistema que detecti determinats paràmetres en cultius baixos per optimitzar l’aplicació d’herbicides i fitosanitaris

Participants: AMP Sprayers SL, Grup de Recerca Agricultura UDL, TEYME, CEIT, Tekniker, Neiker, BCB, IRIS, CD6, Hamamatsu Photonics

Grup de treball 2: Desenvolupar un sistema que detecti determinats paràmetres en masses arbòries per optimitzar l’aplicació d’herbicides i fitosanitaris. Controlar també la deriva

Participants: Grup de recerca d’Agricultura UDL, Tallers Gili 98 SL, TEYME, CEIT, Tekniker, Neiker, BCB, IRIS, CD6, Hamamatsu Photonics

Grup de treball 3: Desenvolupar un sistema que permeti mesurar alguns elements presents en el sòl (nitrogen, fòsfor) per optimitzar l’ús de fertilitzants i adobs.

Participants: AMP Sprayers SL, EiD Electrònics SL, Tallers Gili 98 SL, Universitat de Lleida, Virkar Group, CEIT, Tekniker, Neiker, BCB, IRIS, CD6, H

Grup de treball 4: Desenvolupar un sistema que permeti detectar paràmetres de la planta per optimitzar l’ús de fertilitzants i adobs

Participants: EiD Electrònics, Universitat de Lleida, Virkar Group, VIGERM, SOLA, CEIT, Tekniker, Neiker, BCB, IRIS, CD6 y Hamamatsu Photonics