Proyecto ROBOTRIM III

 

L’Objectiu General del Projecte ROBOTRIM III és dissenyar, fabricar i construir un robot mòbil per fer treballs de poda per a la vinya que haurà d’incorporar diferents sensors i actuadors per facilitar-ne la utilització autònoma i la interacció amb l’entorn. Una de les tasques fonamentals serà el redisseny i la programació dels algorismes nous per al robot mòbil, així com l’estudi per incorporar el sistema de navegació autònoma i un sistema d’alimentació elèctric.

El 90% de la vinya emparrada espanyola (i possiblement mundial) està formada en cordó (uní o bilateral), de manera que hi ha polzes de poda perfectament marcada i identificades. El podador fa la poda d’aquests polzes de manera repetitiva i seguint sempre les mateixes pautes. Aquesta poda d’hivern es fa entre els mesos de novembre fins al febrer, per la qual cosa hi ha molts mesos per fer aquesta operació.Durant l’espergura o poda en verd, les operacions són igualment repetitives; es netegen els brots sortits de rovells no deixats en poda; per tant, a priori, és també fàcilment programable.

El nostre propòsit a ROBOTRIM III, és combinar diverses tecnologies, per proporcionar als agricultors productors vinya, un robot que implementi totes les tecnologies, adequades per a tots tipus de cultiu a un cost mínim possible. Tot això es pot fer en una mateixa màquina modular que permeti diferents configuracions en funció de la funcionalitat desitjada, i mantenint de forma estandarditzada la part motriu.En el marc del projecte s’impulsarà el desenvolupament de noves solucions, serveis i productes al voltant de la mobilitat en totes les tipologies de màquines agrícoles (sembradores, atomitzadors, màquines de “weeding”, màquines per a la preparació i conservació del sòl, per al transport de mercaderies, etc.). Es posarà èmfasi en les solucions digitals i sostenibles; en l’impuls de funcionalitats autònomes avançades i de connectivitat màquina-màquina i màquina-entorn; i en projectes que afectin la sostenibilitat i que contribueixin a la reducció d’emissions, augmentin la seguretat i l’eficiència. Així mateix, de manera molt terciària, s’exploraran infraestructures 5G, de solucions de connectivitat, així com infraestructures facilitadores de la connectivitat vehicle-entorn.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

Per al projecte en general s’han definit els objectius específics següents:

  • Aplicar els resultats obtinguts a la FASE I i II del Projecte ROBATORI TRIM, pel que fa a la validació de l’algorisme, desenvolupat per l’empresa ATRIA INNOVATION, sòcia del Projecte.
  • Incloure fonts d’energia alternatives.
  • Localització de màquines agrícoles en un lloc d’entorn desconegut per a un procés automatitzat amb la millor precisió possible basada en les dades del sensor de càmera, radar i edometria.

SOCIS DEL PROJECTE 

Cluster FEMAC

Coordinador

ATRIA INNOVATION

Soci beneficiari

CODORNIU

Soci beneficiari

EARTH ROVER

Soci beneficiari

CLUSTER INNOVI

Soci beneficiari

Con el apoyo de :  

With the support of: